Avatar for Yo-Kai!

Edamame-sama

Edamame-sama

Edamame-sama - Youkai Watch


This Yo-Kai seems to be based off of edamame and a dragon

Japanese Name : Edamame-sama
English Name : Edamame-sama
Represent: xxx Yo-kai
Medallium Number :
Class : Boss (Bosu)
Rank :
Element / Attribute :
Favorite Food :
Role :
Character :
Time : Present Youkai
Skill :
Special Effect :
Fusion:
Evolution :
Yo-kai Medallium Bio:

Youkai Watch Wikia

Youkai come as:

  • yo kai tribes (1)